ஓவியம் !!!!

கீழே பாருங்கள்.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ஒரு ஓவியர் எவ்வளவு அழகாக அந்த குரங்கை வரைந்து கொண்டிருக்கிறார்!!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
அந்த குரங்கு வேறு, என்னென்ன சேட்டைகளெல்லாம்
செய்கிறது பாருங்கள்!!!!

0 மறுமொழிகள் to ஓவியம் !!!! :