சிக்குன் குனியா !!!


சிக்குன் குனியா மீண்டும் பரவுகிறது.
அதனால்
சிக்கன் சாப்பிடும்பொழுது யாரும் குனிய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீகள்!!!
- சிக்கன் சாப்பிட்டு கொண்டே யோசிப்போர் சங்கம்


0 மறுமொழிகள் to சிக்குன் குனியா !!! :