அழகாய் பூக்குதே சுகமாய் தாக்குதே !!!


அழகாய் பூக்குதே
சுகமாய் தாக்குதே
 அடடா கண்களில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல்
 உள்ளங்கள் பந்தாடுதே
                                                                    

அழகாய் பூக்குதே
சுகமாய் தாக்குதே
அடடா கண்களில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல்
உள்ளங்கள் பந்தாடுதே


ஆசையாய் பேசிட வார்த்தை மோதும்
அருகிலே பார்த்ததும் மௌனம் பேசுமே
காதலன் கை சிறை காணும் நேரம்
மீண்டும் ஓர் கருவறை கண்டதாலே கண்ணில் ஈரம்

அழகாய் பூக்குதே
சுகமாய் தாக்குதே
அடடா கண்களில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல்
உள்ளங்கள் பந்தாடுதே


கடவுளின் கனவில்
இருவரும் இருப்போமே
ஒ ஒ
கவிதையின் வடிவின்
வாழ்ந்திட நினைப்போமே
ஒ ஒ
இருவரும் நடந்தால்
ஒரு நிழல் பார்ப்போமே
ஒ ஒ
ஒரு நிழல் அதிலே
இருவரும் தெரிவோமே
ஒ ஒ
சில நேரம் சிரிக்கிறேன்
சில நேரம் அழுக்திறேன்
உன்னாலே


அழகாய் பூக்குதே
சுகமாய் தாக்குதே
அடடா கண்களில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல்
உள்ளங்கள் பந்தாடுதே


ஒருமுறை நினைத்தேன்
உயிர்வரை இழுத்தாயே
ஒ ஒ
மறுமுறை நினைத்தேன்
மனதினை வதைத்தாயே
ஒ ஒசிறு துளி விழுந்து
நினைகுடமனையே
ஒ ஒ
அரைகனம் பிரிவில்
வரைவிட செய்தாயே
ஒ ஒ

நீ எல்லாம் நொடி முதல்
உயிர் எல்லாம் ஜடத்தைப்போல்
அவனே


அழகாய் பூக்குதே
சுகமாய் தாக்குதே
அடடா கண்களில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல்
உள்ளங்கள் பந்தாடுதே
அழகாய் பூக்குதே

சுகமாய் தாக்குதே
அடடா கண்களில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல்
உள்ளங்கள் பந்தாடுதே

ஆசையாய் பேசிட வார்த்தை மோதும்
அருகிலே பார்த்ததும் மௌனம் பேசுமே
காதலன் கை சிறை காணும் நேரம்
மீண்டும் ஓர் கருவறை கண்டதாலே கண்ணில் ஈரம்Ninaithale Inikkum, Ninaithale Inikkum Lyrics, Ninaithale Inikkum Song Lyrics, Azhaghai Pookuthe Ninaithale Inikkum Lyrics, Ninaithale Inikkum Movie Lyrics, Ninaithale Inikkum Lyrics 2009, Tamil Movie Ninaithale Inikkum Lyrics, Tamil Film Ninaithale Inikkum Lyrics, Ninaithale Inikkum Lyrics and Video, Ninaithale Inikkum Video Songs
http://wwwrasigancom.blogspot.com


0 மறுமொழிகள் to அழகாய் பூக்குதே சுகமாய் தாக்குதே !!! :