ராணுவத்தின் சரித்திரம் . !!!

உலக சரித்திரத்தின் முதல்ராணுவப் படைகள் அசீரியா , எகிப்து , இந்தியா , சீனா போன்ற பேரரசுகளில்தான் உருவாக்கப்பட்டது . அந்த ராணுவங்களில் பொதுவாக சட்டத்தை மீறியவர்கள் , முரடர்கள் போன்றவர்களே ஒரு தண்டனை போல் , படை வீரர்களாக இருந்தார்கள் .

கிரேக்கர்கள்தான் தங்கள் ராணுவத்தினருக்கு முறையான கட்டாயப் பயிற்சியை முதன் முதலாக அளித்தவர்கள் . நாட்டு மக்களை முறையாக ராணுவத்தில் சேர்த்ததும் அவர்கள்தான் . அதே நேரம் , மாதா மாதம் ஒழுங்காக சம்பளம் கொடுத்து ராணுவத்தையும் ஒரு முறையான தொழில் போல் ஆக்கியவர்கள் ரோமானியர்கள் .

0 மறுமொழிகள் to ராணுவத்தின் சரித்திரம் . !!! :